esim mobil

Forstå din elregning

Har du svært ved at forstå din elregning og dens mange poster?

Via guider dig igennem alt, hvad der er værd at vide om din elregning.

Din elregnings opdeling

For at gøre det lettere for dig som elkunde består din elregning af flere delkomponenter. Det betyder, at du ikke skal forholde dig til flere forskellige regninger, men at alt er samlet ét sted.

Men hvem og hvad betaler du egentlig til?

Vidste du for eksempel, at hvis indkøbsprisen for el stiger, er det ikke dit elselskab, der kan beskyldes for det. Det er energimarkedet og udefrakommende faktorer såsom vejr, krig, efterspørgsel og prisen for andre varer på energimarkedet, som påvirker dette. Stort set hele beløbet på din elregning viderefaktureres faktisk til andre igennem dit elselskab. Dit elselskab fungerer altså primært som mellemled (se nedenstående figur. Kilde energinet.dk)

 

Bliv klogere på din elpris og hovedelementerne

Den pris, du betaler for 1 kWh strøm, er summen af den rå elpris og forskellige afgifter.

Figuren viser, hvad en samlet gennemsnits elpris på 2,9 kr./kWh, og hvad den er sammensat af. Her kan du se, hvor meget f.eks. elafgiften og afgiften for transport af strøm fylder i det samlede regnskab.

 • Prisen på energi (Dit elselskab)
 • Betaling for brug af elnet til levering og transport af energi og bestemte nettariffer og netabonnement. (Dit lokale netselskab og Energinet)
 • Elafgifter (Staten)
 • Moms (Staten)

Kilde til billede: SparEnergi.dk

Uddybende om delene i din elregning

Indkøbsprisen af strøm fastsættes af den Nordiske Elbørs – udbud og efterspørgsel spiller her en stor rolle. Et eventuelt kWh-tillæg fastsættes af din elleverandør.

Du vælger, hvilken type af elprodukt, du ønsker (fast eller variabel elpris). Et abonnement til din elleverandør kan forekomme. Du kan ikke påvirke indkøbsprisen af strøm.

Du kan godt påvirke valg af produkt og evt. kWh-tillæg.

Nettariffer og netbetaling fastsættes af dit lokale netselskab og Energinet.

Du kan kun påvirke betaling for nettariffer ved at bruge strømmen, når den er billigst.

Prisen for transport af strøm i elnettet svinger efter faste tidspunkter;

 • Lavlast (Billigst: kl. 24-06)
 • Højlast (Mellem: Kl. 06-17 og 21-24)
 • Spidslast (Dyrest: kl. 17-21).

Fra 1. januar 2024 er Energinets tariffer hævet. Derfor bliver det lidt dyrere at være elforbruger i 2024.

Energinet beskriver grunden for dette med en accelereret grøn omstilling, som medfører et voksende behov for transport af energi, og det øger Energinets omkostninger.

Energinets omkostninger til at drive og udbygge det danske eltransmissionsnet og til at sikre danskerne strøm i stikkontakten stiger. Energinets elforbrugstariffer er derfor pr. 01.01.2024 hævet med 1,3 øre/kWh, så de i 2024 bliver 12,5 øre/kWh.

Hvordan kommer man til at mærke det som forbruger og virksomhed?
Når man samtidig indregner en ny model for systemtariffen, betyder det sammenlagt, at tariffen til Energinet stiger med ca. 232 kroner eksklusive moms om året for en gennemsnitsfamilie i et almindeligt parcelhus. En mindre virksomhed med et årsforbrug på 250.000 kWh vil opleve en tarifstigning på 3.430 kroner fra 2023 til 2024.

Energinets tariffer reguleres af Lov om Elforsyning og Lov om Energinet og overvåges af Forsyningstilsynet.

Nedenfor kan du se alle Energinets eltariffer og gebyrer for henholdsvis 2023 og 2024.

Billedet angiver alle Energinets eltariffer og -gebyrer eksklusive moms.

Kilde: Aktuelle tariffer (energinet.dk)

Elafgift og moms er fastsat af staten. Der betales moms af alle de nævnte udgifter. De statslige afgifter justeres hvert år.

Du kan ikke påvirke denne.

Året 2023 startede med en markant lempelse af elafgiften til minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i 2023’s første seks måneder. Elafgiften har dog efterfølgende igen ændret sig for dig som elkunde.

Læs mere om elafgiften i nedenstående artikel, og se hvordan den lyder på nuværende tidspunkt:

Aconto – hvad betyder det?

Som Velkommen-kunde betaler du typisk kvartalvis aconto-regning, hvor du hver måned modtager en fakturaregning for månedlige forbrug.
Når du betaler aconto for din strøm, betyder det, at du betaler forud. Vi kender hverken til dit fremtidige forbrug eller elpriser, hvilket betyder at forudbetalingen er baseret på dit forventede forbrug til en forventet pris pr. kWh.
Din aconto regning bygger på oplysninger fra dit lokale netselskab ud fra sidste års forbrug på adressen. Derfor er acontobeløbet regnet til at dække dine elregninger for et helt kvartal.

Få overblikket over din Velkommen-elregning

Hvad betyder posterne på din elregning? Stemmer beløbet måske ikke overens med det, du forventede?

Måske ønsker du at få en større forståelse for, hvad din elpris egentlig består af, og hvem beløbet går til. Vi hjælper dig med en gennemgang.

Hvordan læser du din elregning fra Velkommen?

Hos Velkommen har vi et stort ønske om at gøre elregningen så overskuelig og gennemsigtig som overhovedet muligt.
Du kan altid finde dine elregninger i vores online selvbetjening MitVelkommen.

Som elkunde hos Velkommen, får du adgang til vores selvbetjening via en personadgangskode, som du får tilsendt til din mailboks. Du kan som udgangspunkt altid ændre dine oplysninger og data efterfølgende.

Hvad består min elregning af?

Til venstre ser du et eksempel på en elregning fra os, men du kan let tilgå dine egne elregninger ved at tilgå MitVelkommen.

Som elselskab skal vi opkræve betaling for alt, der har med køb og levering af strøm til din adresse. Det betyder, at de elregning altid vil bestå af flere delkomponenter. På den måde skal du ikke forholde dig til flere forskellige regninger, men har alt samlet i én regning.
Nedenfor gennemgår vi de forskellige delkomponenter, så du har et samlet overblik over, hvordan din elregning på certificeret grøn strøm hos Velkommen er sammensat.

Elregning eksempel velkommen

Trin-opdelt guide til at forstå din elregning

Vi tager dig igennem regningens 9 delkomponenter, så du har det fulde overblik over hvad din elregning består af, og hvem der betales til.

Læs mere uddybende om de enkelte delkomponenter i de følgende slides👇

delkomponenter af elregning

Del 1 – Personlige oplysninger

I dette felt finder du personlige oplysninger som denne fakturaregning er sendt til. Herunder navn, adresse og postnummer/by.

Del 2 -Faktura oplysninger

I dette felt finder du henholdsvis fakturadato, fakturanummer, kundenummer samt perioden som din faktura omhandler.

Del 1 og 2

Del 3 – Uddybende fakturaoplysninger

Aftagenummer: Dette er et unikt nummer til hver aftale.

Registreret kunde samt installationsadresse: Har du el fra os tilkoblet flere adresser, vil du herunder kunne se her hvilken adresse regningen tilhører.

Forventet årsforbrug: Dette tal bygger på oplysninger fra dit lokale netselskab udfra sidste års forbrug på adressen. Du kan altid ringe til os og få den tilpasset. Læs mere om aconto her.

Webaccesskode: Denne bruges til at logge ind på eloverblik.dk

Del 3

Del 4 – Forbrugsoplysninger

Herunder ser du forbrugsperioden, som du faktureres for, dit aktuelle kWh forbrug i perioden samt navnet på den aftale du har indgået. Ude til venstre ser du det samlet beløb inkl. moms for forbrugsperioden. Læs mere om hvordan du kan følge elpriserne time for time her.

Del 5 – Transport tariff og -fast

Under denne post kan du se det, du betaler til dit lokale Netselskab. Netselskabet ejer de kabler, der trnasporterer strømmen til din bolig. Læs mere om prisen for transport af strøm her eller om Energinet længere nede på denne side.

Del 6 – Elafgifter til staten

Denne pris er ens for alle elleverandører. Hverken du eller din elleverandør har indflydelse på disse priser. Vi står blot for viderefaktureringen. Læs mere om elafgiften her.

Del 7 – Dit totale forbrug

Dette felt viser din samlede pris for dit totale kWh-forbrug i perioden. Ydermere kan du se kWh-enhedsprisen ekskl. og inkl. faste omkostninger.

Del 8 – Det fulde beløb

Dette beløb er inkl. alt og trækkes fra din MitVelkommen konto, som du automatisk overfører penge til ved kvartalsvis eller månedlig betaling af dit acontobeløb.

Del 9 – Overblik over MitVelkommen

I denne boks får du et overblik over din MitVelkommen-konto. Her kan du se din saldo inden den nævnte periode er trukket fra. Du kan samtidig se det, du skal betale for det aktuelle månedsforbrug samt hvad din MitVelkommen-saldo efterfølgende vil være, når beløbet er trukket.

Login direkte ind i selvbetjeningen MitVelkommen her.
Få hjælp og fif til selvbetjeningen MitVelkommen her.

Grunden til at din elregning kan være dyrere, selvom du har det samme forbrug

De fleste betaler med aconto-regning

Aconto-regning bygger på data fra tidligere forbrug i boligen, hvilket kan have ændret sig siden sidste aflæsning.

Indkøbsprisen for rå el varierer

Med en variabel elpris svinger elprisen time for time og påvirkes af mange udefrakommende faktorer.

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel.

Med en variabel elpris kan du med fordel placere størstedelen af dit strømforbrug i de billigste timer.

Få rådgivning om en elaftale med grøn strøm

Vælg med fordel en elaftale med variabel elpris, så du kan udnytte strømmen, når den er billigst.

Vi giver dig personlig rådgivning og vejledning til den bedste løsning for dig. Hvis du vil ringes op, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Værd at vide

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder
Du betaler pr. kWh, som du forbruger. Dette tager udgangspunkt i den variable elpris på den nordiske elbørs, hvorfra din el bliver forhandlet. Du vil dog kunne opleve dramatiske prisudsving fra time til time eller fra dag til dag. Det kan gøre, at din elpris varierer og derfor også din regning, selvom der ikke er nogle ændringer i dit forbrug (Nævnte gælder kunder med et variabelt elprodukt).

Elprisen er afhængig af udbud og efterspørgsel
Elpriserne bliver fastlagt på børsen. Det er udbud og efterspørgsel, som har betydning for dette. El udbydes fx af danske, norske og svenske producenter. Det gælder alle former for forskellige energikilder fx kraftværker og vindmøller. Det er bl.a. herigennem, at vi i Velkommen køber certificeret grøn strøm til alle vores kunder.

Der er mange faktorer, som påvirker elpriserne og gør det til et af verdens mest foranderlige markeder.

Vi nævner nogle af de væsentligste nedenfor her:

 • Vind: I Danmark producerer vi meget strøm via vindmøller. Derfor vil elprisen ofte falde, når det blæser meget. Omvendt vil vindstille vejr få priserne til at stige.
 • Vand: I Norge og Sverige produceres en stor del af strømmen fra vandkraftværker. Mængden af vand i de svenske og norske vandmagasiner påvirker derfor elpriserne i Danmark. Et tørt år vil få elpriserne til at stige, hvor overskud af vand omvendt typisk får prisen på el til at falde.
 • Atomkraft: I Sverige produceres der også strøm på atomkraftværker. Hvis kapaciteten på disse værker ikke udnyttes fuldt ud, stiger elprisen.
 • Forbrug og temperatur: Mange tænker måske ikke over det, men hård frost og sne får ofte elprisen til at stige, da det påvirker lednings- og kabelnetværket. Derfor er det helt normalt med højere elpriser om vinteren.
 • Olie, kul, fragtrater og CO2-kvoter: Elprisen er afhængig af rigtig mange ting, samt andre markeder. Foreksempel udviklingen af brændselspriserne på kul og olie, samt fragtrater og CO2-kvoter.
 • Anden påvirkning: Hvis verdensøkonomien påvirkes, så påvirkes elprisen typisk også. Det kan fx være nyheder omkring krig, terror og naturkatastrofer, der kan influere.

Mit-Velkommen selvbetjening
Du kan altid tjekke din aktuelle kWh-pris på ‘Min Selvbetjening‘ eller indkøbsprisen på Market data | Nord Pool.

 

På din elregning vil du se posten ’nettarif’. Det dækker over betaling til transport af strømmen til netselskabet. Dit netselskab afhænger af din bopæl, og man kan altså ikke selv vælge sit foretrukne netselskab.

Du betaler nettarif pr. kWh, som du forbruger i den givne regningsperiode.

Transmissionsnettet kan beskrives som en metafor, ved ’strømmens motorveje’, og sørger for, at vi overhovedet kan importere og eksportere strøm. På den måde sørger nettet for transport af elproduktion til forbrugsområder samt til/fra vores nabolande.

Du betaler transmissionsnettarif, som dækker energinets omkostninger til vedligehold og drift ved brug af transmissionsnettet. Du betaler pr. kWh, som du forbruger i den givne regningsperiode.

En del af din elregning består af moms og afgifter til staten, og er dermed den største post på regningen. Man betaler moms af alle elprisens elementer, dvs. moms af din samlede bruttoudgift til el.

Afgifterne til staten dækker over en række lovpligtige samfundsnyttige formål.

Herudover opkræves man på vegne af staten, for udvikling og forskning af den grønne omstilling samt effektiviteten af denne.

Priserne på el har i 3. kvartal ramt niveauet for tilsvarende periode i 2021. Det er vel og mærke efter en stigning på ca. 25 pct. i tredje kvartal 2023 primært som følge af, at den midlertidige nedsættelse af elafgiften ophørte pr. 1. juli 2023.

Forsyningstilsynets nye statistik for prisudvikling i tredje kvartal 2023 viser også, at den kommercielle elpris udgjorde ca. 36 pct. af den samlede pris i 3. kvartal af 2023. Det er et fald på 18 procentpoint fra 2. kvartal 2023, hvor den udgjorde ca. 54 pct.

Ud over den kommercielle elpris består den samlede regning også af betaling til netselskab og Energinet, samt moms og elafgift, som altså nu er tilbage på sin fulde højde.

Kvartalsstatistikken opgør også udviklingen i de forskellige produktkategorier, som fremgår af elpris.dk: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter. Gennemsnitsprisen for alle produktkategorierne er steget svagt i 3. kvartal 2023 i forhold til 2. kvartal 2023.

Kilde: forsyningstilsynet.dk

Udviklingen af elprisen

Figur 2 viser udviklingen i den samlede elpris og de delkomponenter, der indgår i prisen fra januar 2022 til og med 1. kvartal 2023. I perioden har den samlede elpris varieret mellem 3,108 kr./kWh og 5,004 kr./kWh med en gennemsnitlig pris på
3,843 kr./kWh. Kilde. Forsyningstilsynet.

Elprisen har grundet energikrisen i 2022 haft en støt stigning i størstedelen af perioden. Den toppede i oktober 2022, efterfulgt af et skarpt fald, der er fortsat i en mindre grad i første kvartal 2023. En udvikling af elprisen ses især på indkøbsmarkedet. Det er den kommercielle elpris, der stiger markant sammen med den samlede pris. Se Figur 2.

Elafgiften er også blevet sænket over flere omgange i perioden. Først fra 0,903 kr./kWh til 0,763 kr./kWh pr. 1. juli 2022. Hernæst til 0,723 kr./kWh pr. 1. oktober 2022 og herfra en yderligere lempelse til EU’s minimumssats for husholdninger til 0,08 kr./kWh pr. 1 januar 2023 og seks måneder frem. Pr. d. 1. juli 2023 er elafgiften ændret igen – se mere her. Kilde: Finansministeriet – Faktaark.

Betalingen af transport til netvirksomheder er steget svagt, da landets lokale netselskaber pr. 1. januar 2023 besluttede at ændre i prisen for transport af strøm, hvilket også har en betydning for dig som forbruger. Læs mere her. Udgifterne til Energinet har været konstante. Kilde: Forsyningstilsynet.

Resumé af 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

Forsyningstilsynet oplyser i deres seneste elprisstatistik, at prisen for el hos husholdninger og mindre virksomheder siden sidste kvartalsrapport er faldet med ca. 22% til nuværende kvartal (Figur 2). Gennemsnitsprisen på el toppede i oktober 2022 på 500 øre. Set over et år er den samlede elpris steget med ca. 13 pct. siden 1. kvartal 2022.

Statistikken viser, at indkøbsprisen for rå el og et eventuelt abonnementet til elselskab udgjorde ca. 60%. af den gennemsnitlige pris i 1. kvartal af 2023. Dette udgør en stigning på 7% fra 4. kvartal 2022 (udgjorde ca. 53%). Stigningen i andelen af den rene elpris og abonnement skyldes primært en nedsættelse af elafgiften i 2023 fra 0,697 kr./kWh til 0,08 kr./kWh.
Ud over elprisen består den samlede regning også af abonnementsbetaling, betaling til netselskab samt Energinet og elafgift samt moms til Staten.

Udviklingen i de forskellige produktkategorier: fastpris-, variabel-, og klimaprodukter viser, at gennemsnitsprisen for alle produkter er faldet fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Faldet ses i største omfang hos klima- og variable produkter (Figur 3).

Kilde til resumé: forsyningstilsynet.dk
Kilde: Delkomponenter af den samlede elpris 1. kvartal 2023

Pristjek din nuværende elaftale

Med vores prisberegner behøver du ikke at finde lommeregneren frem. Vi har lavet et værktøj, hvor du kan sammenligne tidligere gennemsnitspriser i markedet med Velkommens elpriser – måske kan du spare penge ved at skifte til en grøn elaftale fra os.