Læsetid: 6 min.

Elpriser i udvikling – hvordan påvirkes elpriserne?

Elpriser-udvikling-påvirkning

Elmarkedet er dynamisk, og derfor er elpriserne under konstant udvikling og står aldrig stille. Det skyldes blandt andet forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen på energi overstiger udbuddet, kan det mærkes på elpriserne – og det er netop en af årsagerne til, at der kan opleves stigende og høje elpriser. Elpriserne  påvirkes desuden af en række andre faktorer, der både vedrører vejret, politiske beslutninger og begivenheder samt priserne på f.eks. naturgas.

Nedenfor kan du se elprisens udvikling fra 2007 – 2022.

Chart by Visualizer

Disse faktorer er med til at bestemme prisen på el

Du har måske hørt nogen stille spørgsmålet: “Hvordan kommer elpriserne til at udvikle sig i fremtiden?”, eller: “Hvorfor stiger energipriserne?”. Det er med god grund. Strøm kan ikke prissættes med én konstant pris, selv om det ville have været meget mere simpelt. Den forandrer sig hele tiden og påvirkes fra mange sider, og det gør spørgsmålet om elpriser og deres udvikling til en lidt kompleks størrelse.

Som vi også nævnte indledningsvist, er elmarkedet foranderligt og dynamisk. De danske elpriser bliver forhandlet på den nordiske elbørs, på samme måde som du kender det fra aktiemarkedet. Af den grund kan elprisen svinge helt ned på timebasis. Når du har hørt nogen sige til dig, at det kan være billigere fx at sætte vasketøj over på et bestemt tidspunkt af døgnet frem for et andet, så er det altså med reference til, at elpriserne konstant forhandles og derfor går op og ned som følge af udbud og efterspørgsel.

 

Elprisernes udvikling påvirkes bl.a. af:

  • Prisen på fossile brændstoffer som olie og naturgas
  • Vejret og dets indvirkning på mængden af produceret energi
  • Mål og aftaler om grøn omstilling og grøn energi
  • Den politiske situation forskellige steder i verden.

Nedenfor gennemgår vi punkterne et for et og giver dig en uddybende forklaring på, hvordan hvert af dem har en effekt på vores elpriser i 2022.

Fossile brændstoffer
Priserne på fossile energikilder som kul, olie og naturgas influerer elpriserne. Elmarkedet er nemlig indrettet sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, som bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale elmarked. Det afspejles med stor tydelighed netop nu, hvor vi ser, at priserne på fossile brændstoffer er historisk høje. Derfor skyder også elpriserne i vejret.

 

Vejret og mængden af produceret energi
Vejret har som tidligere fortalt også en markant betydning for elprisernes niveau. Det er der flere årsager til. I Danmark kommer en stor del af vores energi fra vindenergi. Nok blæser det ofte i Danmark, men der er også perioder med mindre blæst, og det betyder selvsagt, at vindmøllerne ikke altid vil kunne producere lige meget energi. Der skabes altså en situation, hvor udbuddet falder, mens efterspørgslen forbliver stabil. Omvendt kan der også være perioder med overskudsstrøm fra vindenergi, det sker f.eks. ofte om natten.

Derudover har vejret noget at sige for vores forbrug af strøm. I sommersæsonen med lange, lyse dage bruger vi mindre strøm – vi opholder os måske mere udendørs og har ikke lyset tændt lige så mange timer af døgnet. Det betyder, at efterspørgslen på strøm er lavere i sommermånederne.

 

Grøn omstilling og politiske aftaler Vi kommer ikke uden om den grønne omstilling, når vi ser på, hvad der er med til at bestemme prisen på el. For at imødekomme en mere bæredygtig udvikling har regeringen fastsat et mål om, at Danmark skal være uafhængigt af olie, gas og kul i 2050. For at kunne opnå dette er teknologisk udvikling og forskning inden for grøn energi nødvendig. Som danskere skal vi løfte i samlet flok, og for at bane vejen for et CO2-neutralt Danmark vil alle elforbrugere betale en pris. Det ses blandt andet på elregningen, hvor vi betaler elafgift.

 

Den politiske situation i verden
Især den politiske situation i verden kan mærkes på udviklingen af elpriserne. Et eksempel på dette er den russiske invasion af Ukraine som fik en mærkbar effekt på vores energipriser i 2022. På få dage steg prisen på naturgas med mere end 60 %, og som tidligere forklaret har prisen på fossile brændstoffer som naturgas også en effekt på elprisernes udvikling.

Generelt betyder usikkerheden på markedet for gas, at elpriserne stiger. Det gælder ikke kun lige nu, men kan også have konsekvenser på længere sigt. Det bliver dermed meget tydeligt, hvordan det politiske klima, krig og konflikter kan have en enorm effekt på elmarkedet.

 

Elpriser i Danmark sammenlignet med øvrige markeder 

Over hele verden gælder det, at forbrugerne betaler øjeblikspriser for el. Derfor er det ikke kun i Danmark, at elforbrugere rammes af de stigende elpriser. Ikke desto mindre er strømmen dyrere i Danmark end i mange andre lande. Faktisk har Danmark EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug. Dette står dog til at ændre sig. Et flertal i Folketinget blev i januar 2022 enige om en ny reformpakke med sænkelse af elafgiften. Det skal ske allerede fra 1. juli 2022 og løbende i mindre bidder frem mod 2030.

 

Forventningen til elprisernes udvikling i fremtiden

I 2021 oplevede vi en markant ændring i elpriserne, hvor en hurtig åbning af verdens lande efter corona-nedlukninger og andre faktorer på markedet satte et pres på elprisen.

Efterspørgslen på energi overstiger udbuddet, og det er blot én af grundene til, at elpriserne tidligere har ramt historiske høje elpriser.  Man betaler øjeblikspriser for el, hvorfor alle forbrugere landet over rammes af de stigende elpriser. Faktisk har Danmark EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug.

Et flertal i Folketinget blev i 2022 enige om en ny reformpakke, hvor bl.a. en sænkelse af elafgiften indgår. Som forventes at se i bidder frem mod 2030.

Ifølge en energiaftale fra 2018 skulle elafgiften sænkes gradvist til 79,6 øre pr. kilowatt-time frem mod 2025. Men grundet de kraftigt stigende energipriser er flere af Folketingets partier blevet enige om at sænke afgiften med yderligere 14 øre fra 1. juli 2022, 16 øre mellem 2024-2029 og 17 øre fra 2030.

Chart by Visualizer

 

Skal du regne med lavere energipriser i fremtiden?
Det er selvfølgelig svært at spå om de fremtidige priser på el, da vi har at gøre med et yderst dynamisk og foranderligt marked. Dog kan vi sige så meget, at den nye reformpakke, der inkluderer sænkning af elafgiften, vil gøre en forskel allerede fra 1. juli 2022.

 

Derudover er der på politisk plan vedtaget en udbygning af store vindmølleparker i 2022 – dette som et middel til at søge at løse energikrisen. Med udbygningen bliver der skabt et større udbud af energi, som kan møde efterspørgslen. Derved forbedres prisernes forudsætning for at regulere sig tilbage til et stabilt niveau.

 

Verdensbanken bekræfter denne forventning i deres udtalelse om elprisernes scenarie i 2022. Her fremlægger de, at elpriserne vil forblive på det højeste niveau i første halvår af 2022, men i takt med at udbuddet stiger, forventer de, at elpriserne vil stabilisere sig tilbage på et konventionelt niveau. Selvom verdensbankens prognose ikke siger noget specifikt om de danske elpriser, er det dog stadig vigtigt at medtage globaliseringens betydning for det danske marked.

 

Hvorfor er elpriserne så høje?
Elmarkedet er indrettet således, at den dyreste nødvendige elproducerende enhed bestemmer prisen på alt energi, som udbydes til salg på det internationale marked. 

Da prisen på gas er mangedoblet over det sidste år pga. stor efterspørgsel og krige og konflikter i verden, har dette gjort et betydeligt udfald på elprisen.

 

Gaslagrene ligger på et lavere niveau end under normale omstændigheder, da et koldt forår og vinter har mindsket lagrenes opfyldningstid. De høje gaspriser har desuden fået folk til at søge andre alternativer, hvorfor efterspørgslen efter kul er støt stigende. Som resultat heraf har interessen for CO2-kvoter taget et opsving med nylige handler på rekordhøjt niveau. Dette har en indvirkning på elprisens størrelse på tilsvarende vis.

 

Desuden består elnettet af et distributionsnet og et transmissionsnet. Transmissionsnettet sørger for, at vi kan importere og eksportere strøm og er af denne årsag koblet op på vores nabolande. Norge og Sverige producerer en stor del energi gennem vandkraftværker. Da der har været mindre vand i vandreservoirerne på grund af en beskeden mængde nedbør over længere tid, har det foranlediget et mindre udbud af strøm i elnettet – og det har sat yderligere pres på de danske elpriser.