Læsetid: 3 min.

Elafgift i 2023

Elafgift 2023

Elafgiften i 2023 lempes fra 1. januar og seks måneder frem, hvilket betyder store besparelser på elregningen for danske husstande. Uanset hvilket elselskab og hvilken elaftale du vælger, så vil kun 45 % af regningen dække dit egentlige elforbrug, mens en stor andel af regningen dækker statslige afgifter på el og transportafgifter på el. Nærmere bestemt består cirka 21% af regningen af de statslige afgifter, mens godt 20 % udgør transportafgiften.

Den statslige elafgift bestemmes af danske og internationale love og regler og skal blandt andet være med til at sikre, at vi nationalt og globalt kan mindske det samlede CO2-udslip. En af de helt store syndere, når det kommer til elforbrugets belastning af klimaet, er forbruget af fossile brændstoffer som naturgas, kul og olie, og det er blandt andet noget af det, som elafgiften har til formål at mindske. Elafgiften for 2023 vil, som følge af de stigende elpriser og danskernes hårdt pressede økonomi, opleve ændringer i form af lempelser i afgiften på el, mens transportafgiften omvendt vil stige. Læs videre, og bliv klogere på, hvad det kommer til at betyde for dit elforbrug og din elregning.

Lempelse af elafgift i 2023

En bred aftale og en hastebehandling i Folketinget har sikret, at du som elkunde kan opnå store besparelser, når elafgiften lempes i de første seks måneder af 2023. Det gælder, uanset om du har en aftale med variabel eller fast elpris.

To gange i løbet af 2022 blev elafgiften lempet som resultat af de stigende elpriser. Et bredt flertal i Folketinget indgik i september 2022 endnu en aftale om at lempe priserne yderligere fra 1. januar 2023 og seks måneder frem som en del af den såkaldte Vinterhjælp. Aftalen betyder blandt andet, at danskerne kun skal betale en elafgift på 0,8 øre pr. kWh i det første halvår af 2023. Fra 1. juli vil den almindelige elafgift for 2023 igen træde i kraft.

Efter de gældende regler er den almindelige elafgift 2023 sat til 69,7 øre pr. kWh, men med en lempelse til 0,8 øre pr. kWh sænkes elafgiften til EU’s minimumssats.

For en almindelig dansk husstand med et årligt elforbrug på cirka 4.000 kWh vil den seks måneders lempelse af elafgiften i 2023 betyde en besparelse på i alt cirka 1.700 kr. (inkl. moms).

De høje elpriser fylder især meget i budgettet for husholdninger med lave indkomster, der nu vil opleve mere luft i budgettet som resultat af lempelsen på elafgiften 2023. Men da alle husholdninger benytter sig af el hver eneste dag, vil lempelsen gavne bredt i den danske befolkning. Derudover vil aftalen om Vinterhjælp indebære en lempelse for husstande med elvarmepumpe/elpaneler som sekundær varmekilde og for husstande med et elforbrug på op til 4.000 kWh med elvarme som primær varmekilde. Ikke momsregistrerede erhverv som for eksempel foreninger vil også opnå en lempelse af afgiften på el. Momsregistrerede erhverv betaler allerede minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh og opnår derfor ikke yderligere besparelser.

Stigende transportafgift på el

Udover den strøm du rent faktisk bruger og de almindelige afgifter på el, så består ca. 20 % af din elregning også af transportafgifter på el. Transportafgifter dækker de udgifter, som netselskabet har for at få strømmen ud til dig som forbruger, og opkræves derfor af dit elselskab på vegne af netselskabet. Afgiften går primært til omkostninger forbundet med vedligehold og udbygning af elnettet.

Udgiften til transport af el kaldes også for nettarif. Nettariffen har tidligere været nogenlunde stabil med mindre udsving hen over døgnet i form af lidt højere priser i de timer, hvor elforbruget er højest, og lidt mindre, når elforbruget er mindst. I 2023 sker der dog en ændring i nettariffen, der betyder, at afgiften bliver meget højere i de timer af døgnet, hvor elforbruget er højt. De dyreste timer for elforbruget vil derfor ligge mellem kl. 17 og 21, hvor mange familier kommer hjem fra arbejde og institution, skal lave mad, vaske op og se TV. Derudover vil du kunne se en forskel på nettariffen fra sommer- til vinterhalvåret, hvor vinterhalvårets nettarif vil blive dyrere pga. vinterens større behov for el – særligt til opvarmning af husstanden.

Selvom mange danskere har gjort det til en del af dagligdagen at holde et vågent øje med elprisernes udvikling i løbet af dagen og sørge for at starte opvaskemaskinen eller vaskemaskinen i de billigste timer, så bliver det altså endnu vigtigere i 2023, hvis du vil spare penge på elregningen. Nettariffen for 2023 vil bestå af en tredeling af døgnets varierende prisperioder:

  • Lavlast (den billigste prisperiode): kl. 24-06
  • Højlast (den mellemste prisperiode): kl. 06-17 og kl. 21-24
  • Spidslast (den dyreste prisperiode): kl. 17-21.

De stigende afgifter på transporten af el har til formål at få forbrugerne til at fordele elforbruget jævnt udover døgnets 24 timer, men for familier der ikke har mulighed for at flytte deres elforbrug til den billige prisperiode, vil det blot betyde endnu højere priser på elforbruget.