Læsetid: 2 min.

Biomasse og biogas – hvad er forskellen?

biomasse og biogas - hvad er forskellen?

Både biomasse og biogas er vedvarende energikilder. Hvordan produceres det, hvordan bruges det og hvordan adskiller de to energikilder sig fra hinanden? Det og meget mere får du svarene på i denne artikel.

Hvad er biomasse og hvad bruges det til?

Biomasse dækker over alle former for organisk materiale, typisk fra planter, som dannes ved fotosyntese. Biomasse kan fx være halm fra landbruget, brænde fra skovbrug, træflis eller andet bionedbrydeligt affald. Det smarte ved biomasse er, at det kan gemmes, indtil det skal bruges, og det kan anvendes til forskellige energiformål.

Udover at biomasse er en vedvarende energikilde, er det gode også – i modsætning til med fossile brændsler – at det organiske stof ikke udleder mere CO2 til atmosfæren ved afbrændingen, end det har optaget i løbet af dets levetid. Af den grund kan biomasse betegnes som en CO2-neutral energikilde – fordi det afgiver og optager samme mængde CO2.

Alle former for biomasse anvendes i dag i kraftvarmeværkernes energiproduktion. Biomasse kan foruden træpiller, savsmuld osv. også optræde som biogas. Det tager vi et kig på nedenfor. 👇

Kilde: Energistyrelsen

Hvad er biogas og hvad bruges det til?

Biogas er en type gas, der produceres som et resultat af nedbrydningen af biomasse. Biogas baseres på staldgødning og gylle, evt. tilsat andre former for organisk affald. Biogassen dannes i en rådnetank, hvor bakterier omdanner affaldet til biogas. Det består af cirka to tredjedele metan (CH4) og en tredjedel kuldioxid (CO2). Udvindingen af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor det organiske materiale (biomassen) bliver omdannet til biogas i et ildfattigt miljø.

I Danmark bliver biogas blandt andet anvendt til elproduktion og opgradering til gasnettet.

Kilde: Energistyrelsen

Er der forskel på CO2-udledningen af biomasse og biogas? 

Det er meget stor forskel på, hvor meget CO2 de enkelte kilder til energi udleder til atmosfæren. Kul som er en fossil energikilde udskiller for eksempel 820 gram CO2 pr. kWh, mens der kun udledes 12 gram CO2 pr. kWh ved vindmølleenergi. Biogas og biomasse udleder i gennemsnit henholdsvis og 230 og 180 gram CO2 pr. kWh0 og placerer sig med andre ord lidt midt i det hele. Det er en af de vedvarende energikilder, der producerer mest CO2, men det er altså ikke i nærheden af, hvor meget fossile energikilder som fx olie producerer.

 

CO2-udledning ved forskellige energityper

Kilde: Danmarks naturfredsforening.

Biomasse er den mest brugte energikilde

Brugen af vedvarende energi i Danmark går godt. I 2022 udgjorde vedvarende energi udgjorde 45,6 pct. af det samlede energiforbrug (309 PJ). Biomasse udgjorde størstedelen af den vedvarende energi med 68 pct. Den resterende del kom fra sol, vind, vand, geotermi og varmepumper.

Forbruget af biomasse steget markant. Det skyldes, at vi er begyndt at bruge biomasse i vores kraftvarmeværker.

Nedenfor ses udviklingen i biomasse til energi efter type i 1990-2022. 

Kilde: Danmarks statistik 

Biomasse og biogas spiller en afgørende rolle, hvis vi skal nå Danmarks ambition om at være CO2-netutale i 2050. Du kan bidrage ved at tilvælge grøn strøm.