Generelle leveringsbetingelser (Erhverv)

(PDF VERSION)

LEVERINGSBESTEMMELSER ELHANDEL

Gældende fra og med 13. januar 2022.

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER – ERHVERVSDRIVENDE

 

1. Generelle vilkår

1.1. Aftale om levering af elektricitet indgås mellem Velkommen A/S, CVR-nr. 37960705 (herefter benævnt Velkommen), som er et el-handelsselskab der udelukkende sælger el til en erhvervsdrivende, der er kunde hos Velkommen (herefter benævnt Kunden). En erhvervsdrivende er en kunde, der køber elektricitet til eget forbrug, der anvendes erhvervsmæssigt, og ikke videresælges. Vilkårene er en integreret del af el-aftalen.

1.2 Kunden skal være tilsluttet det kollektive elforsyningsnet efter aftale med sin lokale Netselskab, herefter kaldet ’Netselskab’. Forholdet mellem Kunden og Netselskabet er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende betingelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. Betingelserne kan findes på Netselskabets hjemmeside. Kunden skal i forhold til Netselskabet især være opmærksom på følgende vilkår:

 1. a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på distributionsnettet.
 2. b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmåler og elinstallationer på Kundens ejendom, i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af elanlæg mv. og i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen.
 3. c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 4. d) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og indhente elforbrugsdata.

Kunden har ansvaret for, at eventuelle nødvendige myndighedstilladelser og godkendelser foreligger på leveringstidspunktet.

 

2. Aftaleindgåelse og opsigelse af aftale hos anden leverandør

2.1. Oprettelse af kundeforholdet

2.1.1. I forbindelse med aftalens indgåelse modtager Velkommen de til brug for kundeoprettelsen nødvendige data. Kunden giver Velkommen fuldmagt til at meddele skiftet af kunden til en nuværende el handelsselskab og dermed opsige dennes kundeforhold, så en leverance af el kan påbegyndes. På baggrund af fuldmagten kan Velkommen også indhente nødvendig information vedrørende skiftet, fra det relevante Netselskab og nuværende el handelsselskab.

2.1.2. Velkommen er ikke ansvarlig for konsekvenserne af kundens opsigelse af sin nuværende elleverance.

2.2. Behandling af personoplysninger

2.2.1. Som led i kundeforholdet er Velkommen i besiddelse af en række oplysninger om kunden og kundeforholdet. Oplysningerne anvendes til administration af kundeforholdet, herunder kreditvurdering, gennemførelse af strømleverancen og faktureringen. Velkommen er berettiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen og forpligtelserne efter aftalen samt, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

2.2.2. Kunden kan altid, ved at kontakte vores kundeservice, få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget samt gøre indsigelser mod enhver registrering, jf. gældende persondataforordning og dansk lovgivning. Velkommen videregiver ikke kundens oplysninger i forbindelse med skift til anden el-leverandør, medmindre der er givet samtykke fra kunden.

2.3. Kreditvurdering

2.3.1. Forud for aftalens indgåelser foretager Velkommen en kreditvurdering af Kunden blandt andet ved indhentelse af oplysninger fra et godkendt kreditoplysningsbureau.

2.3.2. Det er en forudsætning for Velkommen for indgåelsen af aftalen, at: (i) der kan ske en kreditgodkendelse af Kunden, (ii) Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau, f.eks. RKI eller Debitorregistret, og (iii) Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el eller gas med Velkommen.

2.3.3. Velkommen forbeholder sig ret til, i hele aftaleperioden, løbende at modtage kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer, og i hele aftaleperioden, løbende at modtage kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer.

2.3.4. Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne/vilje hos Kunden, kan der stilles krav om, at Kunden stiller sikkerhed i form af kontant depositum eller anden sikkerhed, som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under el-aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

2.4. Markedsføring

2.4.1. Kunden kan til enhver tid afmelde sig markedsføring (tilbud på mail, sms, brev eller telefon) og vigtig information, ved at sende en mail til kundeservice@Velkommen.dk.

2.5. Flytning

2.5.1. Ved flytning følger aftalen kunden til ny adresse. Velkommen har fuldmagt til indhentning af nødvendig information fra Netselskabet, til registrering af Velkommen som el-leverandør på den nye adresse. Kunden er forpligtet til at tage kontakt til Velkommen ved flytning.

 

3. Produktinformation

3.1. Valgt produkt

3.1.1. Det fremgår af den indgåede aftale, og den fremsendte ordrebekræftelse, hvilken leverance der er aftalt mellem parterne.

 

4. Måling og afregning af forbrug

4.1. Måling af forbrug

4.1.1. Velkommen afregner den forbrugte elektricitet på baggrund af data, som Netselskabet stiller til rådighed for Velkommen. Kunden er forpligtet til at aflæse elmåleren, når dette kræves af Netselskabet, så endelig afregning ikke forsinkes. Såfremt der er tvivl om de modtagne oplysninger fra Netselskabet, kan både kunden og Velkommen henvende sig til det tilhørende Netselskab. Har Kunden mistanke om, at elmåleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde fungerer unormalt, er Kunden forpligtet til straks at underrette Netselskabet. Kunden hæfter for efterreguleringer, der følger af forsinkede forbrugsdata, Netselskabets korrektion af målerdata efter målefejl. Ved manglende eller fejlagtige målerdata, afregner Velkommen på basis af kundens tidligere forbrug og øvrige oplysninger om kunden og forbrugsmønsteret.

4.1.2. Hvis Kundens forbrugsdata bliver aflæst på time- eller månedsbasis og stillet rettidigt til rådighed for Velkommen, bliver det faktiske forbrug afregnet hver måned.

4.2. Afregning

4.2.1. Kunden a conto opkræves forud baseret på det forventede årsforbrug. Faktureringen sker efter hver endt måned.

4.2.2. Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra kundens lokale Netselskab. Endelig afregning af kundens faktiske forbrug sker ved årsafregning baseret på måleraflæsninger som Velkommen modtager fra kundens lokale Netselskab.

4.2.3. Første a conto-opkrævning er et fast beløb, som angivet for det valgte produkt, eftersom Velkommen ikke kender kundens årsforbrug på opkrævningstidspunktet. Der vil blive korrigeret på næstkommende opkrævningssperiode, efter Velkommen har modtaget måleraflæsning fra kundens lokale Netselskab. Efterfølgende a conto-betalinger beregnes som periodens andel af kundens forventede årsforbrug til en estimeret elpris svarende til forbruget fra kundens forsyningspligtselskab.

4.2.4. Efter aflæsninger af forbruget hos kundens elmåler, foretager Velkommen korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og samtidig tilrettes fremtidige a conto- opkrævninger. Velkommen forbeholder sig dog retten til uden varsel at ændre acontoopkrævningerne, såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller i øvrigt ikke svarer til Velkommens forventninger.

4.3. Afregning ved en prissikringsperiode

4.3.1. En eventuel prissikringsperiode begrænses til en leveringsvolume, der svarer til kundens gennemsnitlige elforbrug de seneste 3 år. Ved forbrugsændringer på +/- 10 % i afregningsperioden, kan Velkommen afregne merudgifter iht. vægtet forbrugsmønster, bagudrettet i aftaleperioden.

 

5. Tilslutning til nettet

5.1. Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via det Netselskab kunden naturligt hører til grundet den geografiske placering af kundens leveringsadresse. Netselskabet varetager på vegne af Velkommen transport af el fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet. Ved et leverandørskifte (fx når Velkommen og kunden har indgået en aftale, skal kundens elmåler skiftes til Velkommen) repræsenterer Velkommen kunden, over for kundens Netselskab. Velkommen kan ophøre med leverancer i perioder, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Kunden skal være særlig opmærksom på disse følgende vilkår:

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.
 2. Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til kundens anlæg, herunder måler og installationer på kundens ejendom i forbindelse med: afprøvning, aflæsning, kontrol, reparationer og udskiftning af anlæg samt i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.
 3. Er elforsyningen til kundens ejendom blevet afbrudt – og der skal foretages en genåbning, er det kunden ansvar at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede, før genåbningen finder sted.
 4. På anmodning fra Netselskabet skal kunden foretage aflæsning af elmålerne og indsende forbrugsdata til Netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning.
 5. Såfremt elmåleren efter kundens optik måler forkert, skal kunden straks underrette Netselskabet.

 

6. Leverancen

6.1. Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, som fremgår af Netselskabets tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal informere Velkommen om forhold, som kan have betydning for Velkommens mulige levering, fx større ændringer i kundens forventede forbrug. Såfremt det bliver nødvendigt, kan Velkommen henvise kunden til tage kontakt med Netselskabet.

 

7. Pris og betalingsvilkår

7.1. Pris

7.1.1. Alle priser er oplyst ex. moms og i danske kroner.

7.2. Betalingsservice

7.2.1. På hver faktura opkræves et faktureringsgebyr på 49 kr. for udstedelse og håndtering af betaling af faktura, såfremt der ikke er sket tilmelding til PBS. Kunden kan tilmelde fakturaen til Betalingsservice, både via selvbetjeningen og/eller ved at skrive en mail til kundeservice@velkommen.dk. Der opkræves 15,2 kr. i gebyr ved anvendelse af månedlig betaling. Ved kvartalsvis betaling, betaler du ikke gebyr for betalingstjenesten.

7.3. Betaling med betalingskort

7.3.1. Hvis du vælger kortbetaling som betalingsmetode accepterer du, at vi automatisk afregner fremtidige a conto-opkrævninger fra det angivne betalingskort. Næste rate hæves automatisk fra dit betalingskort, inden saldoen pa din konto hos Velkommen passerer 0,- Kr. Hvis du er tilmeldt månedsbetaling med betalingskort forbeholder Velkommen sig retten til at afregne -conto opkrævningen den sidste bankdag i måneden. Velkommen kan afregne på et vilkårligt tidspunkt, hvis Kunden kommer i et rykkerforløb.

7.3.2. Det er Kundens pligt at sørge for, at dine kortoplysninger altid er opdaterede og korrekte, således at en betaling kan gennemføres, når Velkommen trækker for en aconto-rate.

7.4. Elprisens opbygning

7.4.1. Kundens elpris består af 3 dele, (i) betaling for forbrug af el, (ii) transport af el samt (iii) betaling for offentlige forpligtelser og afgifter.
(i) Betaling for forbrug af el: Der afregnes for forbruget til Velkommens indkøbspris + et tillæg for at lade Velkommen stå for indkøbet. (I disse priselementer indgår forbrugsprisen pr. kWh som udgøres af grundlasten, profilomkostningen (kundens faktiske forbrugsmønster) samt Velkommens risikoafdækning. (ii) Betaling for transport af el: Velkommen gennemfakturaer på vegne af Netselskabet de til dem tilkomne udgifter, herunder men ikke begrænset til: netabonnement, nettarif og opkrævninger til Energinet.dk for leveringen af netog systemydelser mv. (iii) Betaling for offentlige forpligtelser og afgifter: Kunden betaler gældende takster for offentlige forpligtelser, elafgift og moms, som Velkommen er forpligtet til at opkræve kunden på vegne af den danske stat.

7.5. Læs mere om hvad en elregning består af – og de procentmæssige inddelinger for hhv. skatter, afgifter og tariffer i Velkommens FAQ på www.velkommen.dk.

7.6. Ændringer

7.6.1. Netselskabet, Energinet.dk og den danske stat kan ændre de gældende satser samt indføre yderligere former for betalinger. Dette vil blive faktureret til kunden og have indvirkning på kundens samlede elpris. Medmindre lovgivning ville kræve et varsel om dette, udmeldes dette ikke særskilt af Velkommen.

7.7. Oplysning om tariffer mv.

7.7.1. Oplysninger om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår af El-leverandørens hjemmeside, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til El-leverandøren.

7.8. Betalingsvilkår

7.8.1. Med mindre andet fremgår, vil kunden blive faktureret kvartalsvist aconto forud. Med aconto menes at, fakturering baseres på et estimeret forbrug for den kommende fakturaperiode, typisk 3 mdr. Prisen er den forventede pris for den kommende periode. Efter periodens afslutning laves en regulering. Efter hver aflæsning af målerne foretages en regulering, så kunden betaler for det faktiske forbrug.

7.8.2. I det omfang, at Kunden ønsker månedlig betaling opkræves der 15,2 kr. herfor pr. måned.

7.9. Sikkerhedsstillelse

7.9.1. Hvis Velkommen har en begrundet forventning om, at der er risiko for tab for Velkommen, kan Velkommen stille krav til kunden om betryggende sikkerhed for opfyldelse af kundens betalingsforpligtelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Velkommen.

7.9.2. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Velkommens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Velkommen kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes.

7.9.3. Kan Kunden ikke stille den krævede sikkerhed inden for den fastsatte frist, kan Velkommen hæve aftalen med øjeblikkelig virkning under hensyntagen til gældende lovgivning. Velkommen kan desuden kræve sikkerhedsstillelse ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering medmindre andet er bestemt ved lov.

7.10. Modregning

7.10.1. Velkommen er berettiget til at foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden matte have til Velkommen eller til selskaber, som Velkommen er koncernforbundet med.

 

8. Leveringshindringer

8.1. I tilfælde af force majure suspenderes Velkommen og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majure består. Force majure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majure foreligger bl.a., hvis (ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
 • Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
 • Brande, ildsvåde og hærværk
 • It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kommunikationsnedbrud
 • Sammenbrud eller skade pa El-anlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
 • Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører.
 • Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)

8.2. Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen.

8.3. Kan Velkommen ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen pa grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Velkommen og Kunden.

 

9. Velkommens erstatningsansvar og ansvarsfritagelse

9.1. Kunden opfordres altid til at tegne en driftstabsforsikring.

9.2. Velkommen kan alene gøres ansvarlig, såfremt Velkommen har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Velkommen kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl og afbrydelser i distributions- eller transmissionsnettet eller for leverancens tekniske kvalitet. Velkommen hæfter på intet tidspunkt for Kundens indirekte tab. Ligeledes er Velkommen ikke ansvarlig for tab, som Kunden måtte få ved afslag på godtgørelse for elafgift.

9.3. Velkommens samlede erstatningsansvar, hvis der er handlet groft uansvarligt fra Velkommen, er begrænset til 10.000 kr. for hvert tilfælde.

 

10. Opsigelse og frikøb

10.1. Opsigelse

10.1.1. Kunden og Velkommen har indgået en aftale, som er gældende for den aftalte aftaleperiode, jf. ordrebekræftelsen, og dermed er uopsigelig i aftaleperioden. Efter udløb af aftaleperioden kan kunden opsige samarbejdet løbende måned + 1 måned.

10.1.2. Velkommen kan til enhver tid opsige samarbejdet med løbende måned + 1 måned.

10.2. Frikøb

10.2.1. Hvis kunden bryder aftalen med Velkommen, skal denne betale et frikøbsbeløb til Velkommen. Aftalebrud foreligger, når aftalen opsiges før udløbet af den aftalte aftaleperiode, jf. ordrebekræftelsen, eller skriftlig opsigelse ikke foreligger inden for rette tid. Aftalebruddet skal dække Velkommens direkte økonomiske tab, såfremt aftaleperioden ikke løber som aftalt, jf. ordrebekræftelsen. Som minimum skal kunden betale et gebyr, uanset den resterende aftaleperiode.

Se gældende gebyrer og aftaleperiode for erhvervsprodukter på https://velkommen.dk/el-priser-og-gebyrer/

10.3. Ophør

10.3.1. Elleverandøren sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Elleverandøren flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør pa den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

 

11. Ændring i betingelserne

11.1. Velkommen tager forbehold for prisændringer, som følge af ændringer i dagens offentlige afgifter og tillæg, samt ændringer i øvrige rammebetingelser og andet med betydning for et elhandelsselskab.

11.2. Velkommen kan justere priselementerne og aftalevilkårene med 1 måneds varsel, via http://www.velkommen.dk eller selvbetjeningen.

11.3. Velkommen kan desuden gennemføre ændringer, herunder prisændringer i Aftalen og disse Almindelige betingelser, hvis ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder påbud fra offentlige myndigheder. Kunden er forpligtet til at overholde ændringerne, når meddelelse om ændringerne er offentliggjort.

 

12. Kontakt

12.1. Velkommen A/S (CVR-nr. 37960705), Jenagade 22, 3. sal, 2300 København S, tlf. 70807800, mail kundeservice@velkommen.dk, www.velkommen.dk.

 

13. Uoverensstemmelse

13.1. Tvister mellem kunden og Velkommen afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret.